WIE ZIJN WIJ

GRUPACON is een Poolse onderneming en opgericht in 2013, al dateert de historie en ervaring terug naar de jaren 90.

Wij zijn actief in Polen, België en Nederland binnen de gebieden van Industrial Services, Outsourcing en Port Terminal Operator.

Onze gekwalificeerde arbeidskrachten werken op onze eigen projecten, maar kunnen ook op basis van inleen worden ingezet.

Ons hoofdkwartier is in Warschau en er zijn 8 filialen, waarvan 7 in Polen (Krakow, Gdanks, Opole, Katowice, Rzeszow, Koszalin, Slupsk),  en 1 ondersteuningskantoor Benelux in Nederland (Dordrecht).

Er werken 1.900 mensen bij ons.

WAT DOEN WIJ

GRUPACON is actief binnen de volgende gebieden:

 • INDUSTRIAL SERVICES
 • Steigerbouw
 • Isolatie
 • Schilderwerk
 • Lassen & leidingwerk
 • Logistiek & Productie

 

 • OUTSOURCING
 • Uitzenden & Detacheren
 • Payrollen
 • Werving & Selectie
 • Training & Testen

 

 • PORT TERMINAL OPERATOR
 • Container- en Vrachthavens
 • Havenarbeiders, Stuwadoors & Operators
 • Laden & Lossen (Containers, Bulk- en algemene lading)
 • Planning
 • Goederenopslag & Douane begeleiding

VISIE

Service is wat Grupacon onderscheidend maakt en wij bevestigen dat feit iedere dag.

Wij gaan te werk in de geest van samenwerking met zowel ons personeel als de klanten, altijd gericht op het leveren van een maximale toegevoegde waarde voor diegenen die ons vertrouwen met hun zaken.

Wij geloven erin dat wij met deel te nemen in zakelijke partnerschappen met ons personeel en onze klanten een omgeving creëren die resulteert in een hoogtepunt van productiviteit en tevredenheid.

 

MISSIE

Onze primaire focus is op het hoogste niveau van maatwerk service waarmee onze klanten voorzien worden van gekwalificeerde arbeidskrachten die voldoen aan de eisen.

Het leveren van superieure service aan de klanten en creatieve personeelsbezetting strategieën.

Het voorzien in de hoogste graad van persoonlijke service door het aangaan van zakelijke partnerschappen met zowel klanten als arbeidskrachten.

Het verzekeren van de best mogelijke “match” door gedetailleerde analyses en doorlichtin

 

ONZE KERNWAARDEN

Het ethisch verantwoord ondernemen en het behalen van resultaten staan bij ons hoog in het vaandel. Ons Algemene Beleid, Gedragscode en Ethische code stelt iedereen bij Grupacon in staat te handelen volgens onze kernwaarden en alle relevante wetten en regels naleven.

KERNWAARDEN

 • Veiligheid, wij handelen iedere dag bewust om ons zelf en onze teams veilig te houden.
 • Eerlijkheid, wij handelen betrouwbaar, loyaal, eerlijk en oprecht.
 • Respect voor anderen, wij handelen met waardigheid en respect naar anderen.
 • Onze werknemers, wij werken samen als deel van een hoog presterend team en doen wat wij beloven,
 • Klanten, wij bouwen sterkte relaties en leveren een toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers.
 • Uitmuntendheid, wij zoeken voortdurend naar verbetering.
 • Duurzaamheid, onze beslissingen en acties zijn ethisch, verantwoordelijk en gebalanceerd om bij te dragen aan een milieu, economisch en sociaal welzijn voor de huidige en toekomstige generaties.
 • Integriteit, wij handelen met integriteit, energie en passie.

ONZE DOELEN

Om de visie van onze onderneming de realiseren zijn de algemene lange termijn richtlijnen vertaald in doelstellingen.

DOELEN

 • Winstgevendheid, er voor zorgen dat de opbrengsten hoger blijven dan de kosten van het zaken doen.
 • Productiviteit, alle middelen beschikbaar stellen aan onze werknemers om zo productief als mogelijk te blijven.
 • Klantenservice, onze klanten blij houden.
 • Werknemersbehoud, het blijven onderhouden van een productieve en positieve omgeving voor werknemers.
 • Verander management, het creëren van een dynamische organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van onze markt.
 • Marketing, het ontwikkelen van zakelijke partnerschappen die onze organisatie helpen om haar marktaandeel te vergroten.

STRATEGIE

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

GRUPACON combineert het beste van twee werelden: een uniek bereik van oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klant en het concurrentievoordeel door het samenwerken met een toegewijde leverancier van ervaren en gekwalificeerde arbeidskrachten.

Wij ondersteunen onze klanten door vooruit te kijken naar markttrends en door het op maat maken van onze benadering van werving. Onze omvang en internationale karakter geven de mogelijkheid om grote aantallen vakbekwame en goed opgeleide arbeidskrachten beschikbaar te stellen.

Wij onderscheiden ons door onze ervaring, de wens om te innoveren,  voortdurend in ontwikkeling te zijn en het stimuleren van onze arbeidskrachten om hun volledige potentieel te bereiken.

Waarom GRUPACON ?

 • Expertise binnen elk van onze sectoren
 • Kosteneffectieve en innovatieve oplossingen
 • Flexibiliteit in een markt met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten
 • Hoge normen voor veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De verantwoordelijkheid strekt zich uit over vijf gebieden. Het management heeft de plicht om voortdurend prioriteiten af te wegen en om op grond van die afwegingen overeenkomstig die onderling onverbrekelijk verbonden verantwoordelijkheden te handelen.

a. Jegens aandeelhouders

Het in stand houden van het door aandeelhouders belegde kapitaal en het zorgen voor een rendement dat over de lange termijn concurrerend is met dat van andere toonaangevende ondernemingen in de onze markt.

b. Jegens klanten

Het werven en behouden van klanten door het ontwikkelen en leveren van veilige en uit milieuoogpunt verantwoorde diensten van goede kwaliteit voor een redelijke prijs, op basis van de nodige technische, milieukundige en commerciële vakkennis.

c. Jegens medewerkers

Het respecteren van de mensenrechten van onze medewerkers, het zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden en het bieden van concurrerende arbeidsvoorwaarden. Het stimuleren van de ontplooiing en het optimaal benutten van het talent van onze medewerkers; het scheppen van een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. Het betrekken van medewerkers bij de planning en de gerichte uitvoering van hun werkzaamheden; het verschaffen van mogelijkheden om punten van zorg te melden. Wij zijn ons ervan bewust dat zakelijk succes afhankelijk is van de volledige inzet van alle medewerkers.

d. Jegens degenen met wie wij zaken doen

Het streven naar tot wederzijds voordeel strekkende relaties met aannemers, leveranciers en joint venturepartners, waarbij de toepassing van deze algemene beleidsuitgangspunten van Grupacon of gelijkwaardige beleidsuitgangspunten dient te worden bevorderd. De mogelijkheid om deze beleidsuitgangspunten doeltreffend te bevorderen, is van belang bij de beslissing over het aangaan of het voortzetten van dergelijke relaties

e. Jegens de samenleving

Bedrijfsvoering als verantwoordelijk lid van de samenleving, het naleven van geldende wetten en voorschriften, het steunen van fundamentele mensenrechten voor zover dat binnen de legitieme rol van het bedrijfsleven past en het in acht nemen van normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

BELEIDSVERKLARING HSEQ

Grupacon Sp. z o.o. is trots is op haar werk, het professionalisme van de medewerkers en de goede traditie waar het gaat om veiligheid in het werk. Wij willen nu eenmaal geen leed of schade en streven daarom onophoudelijk naar nul ongevallen. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus en dat verwachten wij ook van ieder ander die voor ons of met ons werkt.

De directie zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid  bewust en terdege rekening houden met de kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende reglementering en wetgeving op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (HSEQ).

De directie is verantwoordelijk voor de organisatie van de HSEQ beheersing. Een goede werking en permanente evaluatie alsmede de instandhouding en continue verbetering van het HSEQ systeem heeft absolute prioriteit. Het is de overtuiging van de directie dat het HSEQ beleid en systeem op alle niveaus binnen de organisatie begrepen moeten worden en in praktijk wordt gebracht. Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel, beroepsziektes, materiële schade en milieubelastingen worden voorkomen. Tevens staat de kwaliteit en het voldoen aan de verwachting van betrokken partijen hoog in het vaandel. In het handboek VCA/VCU zijn de toe te passen procedures beschreven om op een concrete wijze vorm te geven aan het beleid. Het doel is te voldoen aan de vereisten van VCA* v.2008/5.1. en VCU v.2011/05.

De directie is van mening dat mentaliteit hier zeer belangrijk is en zal zorg dragen voor een actief en betrokken beleid met een open en heldere communicatie.

De navolgende regels vormen de basis van het beleid om dat waar te maken:

 • Onvoorwaardelijk wordt de nadruk gelegd op het respect voor en de integriteit van de medemens;
 • Een bedrijfsvoering gericht op kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en zorg voor het milieu op basis van duurzaamheid, gelijkwaardigheid en de laatste stand der techniek;
 • Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn onderwerp ieder overleg in de organisatie;
 • De dagelijkse gang van zaken en de te nemen besluiten worden aan de genoemde uitgangspunten getoetst;
 • Alle medewerkers zullen ongeacht hun positie zoveel als noodzakelijk is worden gestimuleerd of getraind in het handhaven en het verbeteren van het managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
 • De zorg voor derden.

Zonder enige beperking gelden de volgende kwaliteits- en veiligheidsprincipes:

 • Letsel en schade moeten worden voorkomen;
 • Een goede veiligheidsinstelling is een voorwaarde om bij ons te werken;
 • Als het niet veilig kan, wordt het niet gedaan;
 • Op levensbedreigende handelingen staat ontslag;
 • Veiligheid en kwaliteit dient zich continu te verbeteren;
 • Veiligheid en kwaliteit zijn lijnverantwoordelijkheden;
 • Het voorkomen van letsel is economisch rendabel.

Deze beleidsverklaring is openbaar en zal elke drie jaar worden herzien.

Getekend te Warschau, 1 september 2016

 

R.Bogert Ph.M. Bergervoet
Chief Executive Officer Director Europe