KIM JESTEŚMY

GRUPACON to polska firma założona w 2013 roku. Historia i doświadczenia firmy sięgają lat 90-tych.

Działamy na terenie Polski, Belgii i Holandii. Zakres naszej działalności obejmuje Usługi Przemysłowe, Outsourcing i Obsługę Terminalu Portowego.

Wykwalifikowani pracownicy są zatrudniani przy naszych własnych projektach, ale mogą być również oddelegowani do prac na zasadzie leasingu.

Siedziba główna naszej firmy mieści się w Warszawie. Ponadto działamy w ośmiu filiach, w tym 7 na terenie Polski (Kraków, Gdańsk, Opole, Katowice, Rzeszów, Koszalin, Słupsk) i jednej na terenie Beneluksu, w Holandii (Dordrecht).

Zatrudniamy 1900 osób.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Firma GRUPACON jest aktywna w następujących dziedzinach:

USŁUGI PRZEMYSŁOWE

 • Montaż rusztowań
 • Roboty izolacyjne
 • Roboty malarskie
 • Spawanie & Instalacja rurociągów
 • Logistyka i Produkcja

OUTSOURCING

 • Zatrudnienie tymczasowe & Leasing pracowników
 • Zatrudnienie zewnętrze
 • Rekrutacja & Selekcja personelu
 • Szkolenie & Kontrola zawodowa

OBSLUGA TERMINALU PORTOWEGO

 • Porty kontenerowe i Porty ładunkowe
 • Dokerzy, Sztauerzy & Operatorzy
 • Załadunek & Rozładunek (Kontenery, Ładunki masowe i drobnicowe)
 • Planowanie
 • Magazynowanie & Odprawa celna
 • WIZJA

  Cecha najtrafniej charakteryzująca firmę Grupacon to wysoki poziom oferowanych usług. Codziennie udowadniamy, ze nasz serwis i obsługa klienta odróżnia nasze przedsiębiorstwo od innych.

  Kierujemy się zasadami współpracy. Dotyczy to zarówno naszych pracowników jak i klientów. Koncentrujemy się na realizacji maksymalnych osiągnieć i dostarczaniu wartości dodatkowej tym, którzy zaufali nam inwestując w naszą działalność.

  Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu w związki partnerstwa biznesowego i dzięki ścisłej współpracy z naszymi pracownikami i klientami jesteśmy w stanie stworzyć atmosferę sprzyjającą wysokiej produktywności i klimat pełnego zadowolenia.

  MISJA

  Naszym głównym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nasz serwis dostosowany jest do życzeń klientów. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom wybór wykwalifikowanych pracowników, spełniających postawione im wymagania.

  Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta i twórczych strategii kadrowych.

  Zapewnienie najwyższego poziomu indywidualnej obsługi klienta poprzez tworzenie relacji partnerstwa biznesowego z klientami i pracownikami.

  Zapewnienie możliwie jak najlepszego dopasowania „match” w oparciu o szczegółowe analizy i badania rekrutacyjne

  NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI

  Naszym priorytetem jest działalność prowadząca do osiągniecia wyznaczonych rezultatów w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zasady Ogólne, Kodeks Postępowania oraz Kodeks Etyki umożliwiają wszystkim pracownikom Grupacon działanie zgodne z naszymi podstawowymi wartościami oraz przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w naszej firmie.

  PODSTAWOWE WARTOŚCI

  • Bezpieczeństwo: w trakcie naszych codziennych działań dbamy, wraz ze wszystkimi zespołami, o ścisłe przestrzeganie i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
  • Uczciwość: działamy w sposób godny zaufania, lojalny, uczciwy i szczery.
  • Szacunek dla innych: działamy z zachowaniem godności i szacunku dla innych.
  • Nasi pracownicy: współpracujemy ze sobą tworząc część zespołu o wysokiej wydajności i wypełniamy nasze zadania wykonując to, co obiecujemy,
  • Klienci: budujemy relacje biznesowe i tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów i zleceniodawców.
  • Doskonałość: stale poszukujemy ulepszeń.
  • Zrównoważony rozwój: nasze decyzje i działania są etyczne, odpowiedzialne i zrównoważone, dzięki nim chcemy przyczynić się do ochrony środowiska oraz stworzenia ekonomicznego i społecznego dobrobytu dla obecnych i przyszłych pokoleń.
  • Uczciwość: działamy uczciwie, energicznie i z zaangażowaniem.

  NASZE CELE

  Przy realizacji wizji naszego przedsiębiorstwa opieramy się przy wdrażaniu ogólnych, długoterminowych wytycznych na klarownie sformułowanych celach rozwoju.

  CELE

  • Rentowność: zapewnienie wyższych rezultatów od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Produktywność: udostępnienie naszym pracownikom wszystkich środków przyczyniających się do zachowania i podwyższenia wydajności prac.
  • Obsługa klienta: troska o zachowanie poziomu zadowolenia naszych klientów.
  • Ochrona pracowników: troska o stworzenie pozytywnej atmosfery miejsca pracy i produktywnego klimatu do realizacji działań.
  • Zarządzanie zmianą: stworzenie dynamicznej organizacji, która jest przygotowana do wyzwań naszego rynku.
  • Marketing: rozwój partnerstw biznesowych, wspierających naszą organizację w zwiększaniu jej udziału rynkowego.

  STRATEGIA

  TO CO NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW

  GRUPACON łączy w sobie to co najlepsze z obu światów: szeroką gamę rozwiązań spełniającą potrzeby naszych klientów w połączeniu z naszą przewagą nad konkurencją osiągniętą dzięki współpracy z oddanymi dostawcami oraz dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom.

  Wspieramy naszych klientów, rozpoznając przyszły rozwój trendów rynkowych oraz dostosowując nasze działania rekrutacyjne do wymagań zleceniodawców. Wielkość naszego przedsiębiorstwa i jego międzynarodowy charakter umożliwia nam wprowadzenie na rynek dużej liczby wykwalifikowanej i wykształconej siły roboczej.

  Wyróżniamy się doświadczeniem, stałym rozwojem, chęcią innowacji i umiejętnością tworzenia sprzyjających warunków dla profesjonalnego rozwoju naszych pracowników, dopingujących osiągniecie pełni możliwości.

  Dlaczego GRUPACON?

  • Doświadczenie i wiedza w każdym z sektorów
  • Opłacalne i innowacyjne rozwiązania
  • Elastyczność na rynku charakteryzującym się brakiem wykwalifikowanej siły roboczej
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Nasza odpowiedzialność obejmuje pięć obszarów. Zarząd i kadra menadżerska ma obowiązek ciągłego rozważania zagadnień priorytetowych oraz odpowiedzialnego postępowania, nierozerwalnie związanego i opierającego się na wspomnianej ocenie i analizie.

  A. Odpowiedzialność względem akcjonariuszy

  Utrzymanie wartości zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału oraz zapewnienie jego rentowności a także długoterminowej, konkurencyjnej i wiodącej pozycji rynkowej.

  b. Odpowiedzialność względem klientów
  Zdobycie i utrzymanie klientów poprzez rozwój i ofertę bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska usług o dobrej jakości i za rozsądną cenę, opartych na ekspertyzie technicznej, środowiskowej i handlowej.

  c. Odpowiedzialność względem pracowników
  Poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do naszych pracowników, zagwarantowanie dobrych i bezpiecznych miejsc pracy oraz zapewnienie konkurencyjnych warunków pracy. Stymulowanie rozwoju i optymalnego wykorzystania talentu naszych pracowników; stworzenie środowiska pracy, w którym nie ma miejsca na różnice i w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse rozwoju umiejętności i talentu. Zaangażowanie pracowników w planowaniu i ukierunkowanym wykonywaniu prac; zapewnienie możliwości zgłaszania zagadnień i punktów wymagających poprawy. Jesteśmy świadomi faktu, że sukces firmy zależy od pełnego zaangażowania wszystkich pracowników.

  d. Odpowiedzialność względem stron, z którymi prowadzimy interesy
  Dążenie do wzajemnie korzystnych relacji biznesowych z kontrahentami, dostawcami i partnerami joint venture w oparciu o propagowanie zastosowania ogólnych zasad polityki Grupacon lub z nimi porównywalnych. Możliwość skutecznego propagowania naszych zasad przy podejmowaniu decyzji o zawarciu lub zachowaniu związków biznesowych jest niezmiernie ważna.

  e. Odpowiedzialność względem społeczeństwa
  Prowadzenie działalności gospodarczej jak przystaje na odpowiedzialnego członka społeczeństwa, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wspieranie podstawowych praw człowieka, o ile mieści się to w uzasadnionej roli biznesu i przestrzeganie norm bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska.

  DEKLARACJA ZAKŁADOWEJ POLITYKI JAKOŚCI, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA (HSEQ)

  Grupacon Sp. z o.o. jest dumna ze swojej pracy, z profesjonalizmu swoich pracowników oraz z dobrych tradycji i zwyczajów przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie chcemy być świadkami cierpień, obrażeń lub utraty zdrowia, tak więc nieustannie dążymy do zredukowania liczby wypadków do zera. Traktujemy naszą odpowiedzialność bardzo poważnie i oczekujemy tego również od wszystkich osób pracujących dla nas lub z nami.

  W trakcie przygotowania i wdrażania ogólnej polityki korporacyjnej Dyrekcja będzie świadomie i w sposób należyty uwzględniać uznane i oczywiste regulacje a także przepisy prawne z zakresu jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ).

  Dyrekcja jest odpowiedzialna za organizację i kontrolę przestrzegania polityki jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ) . Naszym priorytetem jest zarówno troska o prawidłowe działanie i permanentna ewaluacja jak również zachowanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ). Dyrekcja jest przekonana o tym, że polityka i system jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ) muszą być zrozumiane i wprowadzone w życie na wszystkich poziomach organizacji. Polityka ta jest ukierunkowana na popieranie i utrzymywanie sposobu pracy i postępowania, zapobiegającego obrażeniom, chorobom zawodowym a także uszkodzeniu i zakłóceniu równowagi ekologicznej środowiska. Ponadto, jakość i spełnienie oczekiwań zaangażowanych stron są dla nas najważniejsze. Konkretnym przykładem wdrażania polityki jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ) jest obowiązek postepowania według procedur opisanych w instrukcji VCA/VCU. Naszym celem jest spełnianie wymagań VCA*v.2008/5.1. i VCU v.2011/05.

  Dyrekcja uważa, że sposób myślenia oraz mentalność pracowników odgrywa przy tym bardzo ważną rolę, dyrekcja wykazuje troskę o prowadzenie aktywnej i zaangażowanej polityki w oparciu o otwartą i klarowną komunikację.

  Poniższe przepisy stanowią podstawę do wdrożenia polityki jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (HSEQ):

  • Nacisk na bezwarunkowe okazywanie szacunku oraz uczciwość w stosunku do innych
  • Działalność gospodarcza firmy koncentruje się na jakości, bezpieczeństwie, zdrowiu, dobrze społecznym i trosce o środowisko w oparciu o zrównoważony rozwój, równorzędność i aktualny poziom rozwoju techniki
  • Jakość, bezpieczeństwo, zdrowie, dobro społeczne i troska o środowisko są omawiane w trakcie wszelkich zebrań w naszej organizacji
  • Sprawy codzienne oraz podejmowane decyzje są oceniane w kontekście wyżej wymienionych zasad
  • Wszyscy pracownicy, niezależnie od ich pozycji, zostają szkoleni i uczuleni na konieczność przestrzegania i usprawniania zarządzania systemem jakości, bezpieczeństwa, zdrowia, dobra społecznego i ochrony środowiska;

  Troska o innych.
  Następujące zasady dotyczące jakości i bezpieczeństwa są obowiązujące:

  • Należy zapobiegać występowaniu obrażeń, uszkodzeń i strat
  • Warunkiem koniecznym do pracy z nami jest właściwy stosunek do zagadnień bezpieczeństwa
  • Jeśli coś nie może być wykonane w sposób bezpieczny, nie zostanie to wykonane
  • Działanie zagrażające bezpieczeństwu będzie karane zwolnieniem w trybie natychmiastowym
  • Bezpieczeństwo i jakość winny ulegać stałej poprawie
  • Bezpieczeństwo i jakość to odpowiedzialność liniowa

  Zapobieganie urazom jest opłacalne.
  Niniejsze oświadczenie polityki zakładowej ma status publiczny. Oświadczenie to podlega aktualizacji co trzy lata.